Kutatás

A kutatás három tematikus perspektívát követ, mivel nem hagyományos reformációtörténet-írást, hanem változatos módszertanokat ötvöző, multidiszciplináris komplex kutatást végzünk.

1. Az első tematikus irány a reformációtörténet-írás historiográfiájának kritikai értékelését végzi; áttekinti és megvizsgálja azokat a módszertanokat és elméleteket, amelyek a reformációtörténeti nagyelbeszélések artikulálását lehetővé tették az elmúlt évtizedekben, elsősorban a nemzetközi kutatásban.

2. A második tematikus irány a reformáció társadalom- és egyháztörténeti, illetve művelődéstörténeti folyamatainak a vizsgálatára koncentrál. A 300 évre kiterjesztett korszakkeretben (1500–1800) értékeli újra mindazt, amit a korszak társadalmáról és kultúrájáról tudni vélünk.

3. A harmadik tematikus irány azt a komplex (multi)mediális vizsgálatot célozza meg, amelyet a legújabb szakirodalom a vallásos írásbeliség kutatásaként (the study of religious literacy) definiál. Keressük arra is a választ, hogy a világi hívők kegyességgyakorlása milyen kéziratos íráskultúrát tett lehetővé, vagy hogy ezek a szövegek milyen módon terjedtek és sokszorozódtak. A 17–18. századi kéziratos nyilvánosság tanulmányozása, illetve az íráshasználati habitusok és praxisok ilyen szempontú vizsgálata a hosszú reformáció mediális jelentőségének a teljesebb megértését szolgálja.

Bővebben: Tóth Zsombor, Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I., ItK, 123 (2019), 719‒739.

2022.

Fazakas Gergely Tamás, Emlékezés és térhasználat. Nemzeti és felekezeti ünneplés Debrecenben a 19. század második felében. Loci Memoriae Hungariae X. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022. 

Gábor Csilla, „Nyelvek és szövegformák, legenda és királytükör között. Illyés András királyéletrajzairól” In Certamen IX. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában, szerk. Egyed Emese, Pakó László. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2022, 39‒56.

Luis de Avila y Zuniga: A császár háborúja Németországban. sajtó alá rendezte, fordította kísérőtanulmányt írta Guitman Barnabás, Budapest: Reciti Kiadó, 2022.

Molnár Lehel: Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a korai újkorban. A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának Kiadványai 10., Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház, 2022.

Móré Tünde, Utazás és hírnév. Wittenbergi magyar diákok latin nyelvű búcsúztatóversei (15601600). Irodalomtörténeti Füzetek 185. Budapest: Reciti Kiadó, 2022.

Őrállók. szerkesztette Péter István, Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2022.

Tóth Zsombor, „A tanúbizonyságot tevő egyház és a hosszú reformáció: Beregszászi István magyar nyelvű kéziratos egyháztörténete 1731-ből” In Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae: Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Kolozsvár, Románia: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Egyetemi Műhely Kiadó, 2022, 645‒661.

2021.

Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) II. A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681). II/3., Kelet-Magyarország (az ötvárosi egyházkerület és az erdélyi magyar evangélikus gyülekezetek), Budapest: MEDit, 2021. 

Csepregi Zoltán, Orsós Julianna, hrsg.,  „…daß er uns ei­nen Cor­res­pon­den­ten in Wien aus­ma­che“ Be­rich­te, Bri­e­fe und Auf­ze­ich­nun­gen von dä­nis­c­hen und sch­we­dis­c­hen Ge­sandtschafts­pre­di­gern in Wien (1705­–1755). Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

Gábor Csilla, „Dialógus” Istenről? – figyelem(hiány) és argumentáció a kora újkori hitvitában”, in A dialógus formái a magyar régiségben, szerk. Farmati Anna, Gábor Csilla, 29–45, Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2021.

Guitman Barnabás, „A magisztrátus kötelességei és feladatai Leonhard Stöckel államelméletének tükrében”. In Kenyeres, István (szerk.) URBS. Magyar várostörténeti Évkönyv XV. Budapest: Budapest Főváros Levéltára, 2021. 83–100.

Közvetítők és közvetítés. Kulturális transzfer a hosszú reformáció kontextusában, szerk., Móré Tünde, Kovács Janka, Rédey-Keresztény János, Rédey-Keresztény Júlia, Virág Csilla, Vrabély Márk, ReKonf 12, Budapest: Reciti Kiadó, 2021. 

Luffy Katalin, „Transfer cultural şi literar din perioada Reformei lungi din Transilvania. Un manuscris româno-calvin din Ţara Haţegului”, Revista Corviniana, Acta Musei Coviniensis, I (XIV) 2021, pp. 113-132.

Móré Tünde, „János Zsigmond mint tökéletes uralkodó Johann Sommer halotti orációjában" in Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században, szerk., Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Convivia Neolatina Hungarica 4., 71–81. Szeged: Lazi Kiadó, 2021.

Nagy Kornél, The Church-Union of the Armenians in Transylvania (1685–1715), Refo500 Academic Studies (R5AS) 81, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2021.

Tóth Zsombor, Hugenották és hosszú reformáció Erdélyben. Pierre Du Bosc prédikációjának magyar fordítása és másolata 1754-ből, Irodalomtörténeti Közlemények 125 (2021), 156−188.

Tóth Zsombor, A kora újkori börtön-írás és börtönirodalom eszme- és irodalomtörténeti kontextusairól. Bethlen Miklós fogarasi rabsága (1676. április 23. – 1677. március 31.), Irodalomtörténet, 2021/2., 169–191.

Tóth Zsombor, 1716 karácsonya Bethlenszentmiklóson: a Bethlen-textológia kezdete?, Korunk, 2021/8., 21–31.

2020.

Csata Adél, Benkő József, a historia litteraria művelője. Egy kontextualizáló olvasat, Erdélyi Tudományos Füzetek 291, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Kiadó, 2020.

Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM), A zsolnai zsinattól (1610) a soproni országgyűlésig (1681). II/1., Nyugat-Magyarország (a dunántúli, a bajmóci és a felső-dunamelléki egyházkerület), 2. javított és bővített kiadás, Budapest: Reciti Kiadó, 2020.  

Csorba Dávid, Characteristic Features of Recreation in Hungarian Protestant Colleges (16‒18. c.), Philobiblon, 2020/2., 269‒280.

Fazakas Gergely Tamás, „Egy 18. századi református özvegyasszony publikál? Árva Bethlen Kata önéletírása kéziratosság és nyomtatás határán” in Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 1550‒1940, szerk. Erdélyi Gabriella, Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Magyar Családtörténet: Tanulmányok 5, 247‒271. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Történettudományi Intézet, 2020.

Gábor Csilla, Dialectics, Rhetoric, and Functional Issues in Early Modern Hungarian Religious Disputes. Polemics Research in a Long Reformation Perspective, Philobiblon XXV(2020), 227–244.

Guitman Barnabás, „Vázlat a Liptó vármegyei kereszténység kora újkori történetéhez.” in Kónya, Peter; Kónyová, Annamária (ed.): Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon. 299–310, Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2020.

Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban, szerk. Tasi Réka, Móré Tünde, ReKonf 8. Budapest: Reciti Kiadó, 2020.

Invention, Transfer, and Reception: The Making of the European Reformation, ed. Zsombor Tóth, Journal of Early Modern Christianity 2020/2. Special Issue

Luffy Katalin, The Long Reformation at the Micro Level and From a Regional Perspective: On a New Text of the Romanian Reformation in the Hațeg Region, Philobiblon, 2020/2., 245–260.

Mihalik Béla, A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687‒1746), Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020.) További információk itt.

Mihalik Béla Vilmos, „»...szépen és frissen felépíttetjük az plébániát« A jászsági plébániahálózat újjászervezése (1699‒1719).” in Jászkunsági és kunszentmártoni tanulmányok. A XI. Jászkunság kutatása című konferencia előadásai. szerk. Barna Gábor, Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 19, 314‒325. Kunszentmárton, 2020.

Szegedi Edit, O istorie a antitrinitarismului din Transilvania, Monográfiák. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2020.

Szegedi Edit, Antitrinitarische Gebete für die Stadt: der siebenbürgische Antitrinitarismus als „urban event“, Banatica 30 (2020), II, 167‒190.

Tóth Zsombor, Religious Persecution, Exile and the Making of the Long Reformation (1500−1800) in Royal Hungary, Philobiblon 25:2 pp. 205–225., 21 p. (2020)

Vértelen ellenreformáció, szerk. Csorba Dávid, Reformáció Öröksége Tanulmányok 2, Budapest: Gondolat‒Károli Gáspár Református Egyetem, 2020.

 

2019.

 Brázovai feljegyzések/Ȋnseminǎri din Breazova, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Luffy Katalin, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2019.

 Huszti László, Calvinus János élete, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmány írta Tóth Zsombor, a szöveget átírta Papp Kinga, ReTextum 10. Budapest: Reciti kiadó,  2019.

Gábor Csilla, „Mit jelent tudásból és tapasztalatból (is) tanítani?” in Hermész után szabadon: Köszöntőkötet Orbán Gyöngyi tiszteletére, szerk. Berszán István, Fóris‒Ferenczi Rita, Serestély Zalán, 303–314. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2019.

Guitman Barnabás, Vallási törésvonalak a Rákóczi-felkelés idején, Magyar Szemle 28 (2019) 36‒44.

Guitman Barnabás, Politiae sunt opera Dei‒Leonhard Stöckel’s Doctrine of the Government, Acta Universitatis Sapientiae European and Regional Studies 15 (2019) 47‒61.

 Móré Tünde, „Változatok a dicséretre. Szikszai Fabricius Demeter és Szikszai Fabricius Balázs Wittenbergben” in A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma szerk., Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid, Convivia Neolatina Hungarica 3, 110‒8. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019.

Nagy Kornél, „Az elképzelt Aranykor. Az erdélyi örménykatolikus egyház a 18. században.”Történelmi Szemle 61 (2019) No. 2. 267−284.

Tóth Zsombor, „Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I.: konfesszionalizációk és irodalmi kultúrák a kora újkorban (1500‒1800). (Módszertani megjegyzések egy folyamatban lévő kutatáshoz)”, ItK, 123 (2019)/6, 719–739.

2018.

Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). Proszopográfiai rész II. A zsolnai zsinattól (1610) a pozsonyi országgyűlésig (1681). II/1. Nyugat-Magyarország (a dunántúli, a bajmóci és a felső dunamelléki egyházkerület). Budapest: MEDit, 2018.

Guitman Barnabás, „A Sáros vármegyei reformáció protestáns emlékezetének rétegei”. In Száraz Orsolya, Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, szerk., A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16‒18. században. Loci Memoriae Hungaricae VII. 208‒216. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018.

Guitman Barnabás, „A bártfai iskola a humanizmus és a reformáció határán”. In Bajáki Rita, Báthory Orsolya, szerk., Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon, 99‒111. Budapest: MTA‒PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018.