Research

A kutatás három tematikus perspektívát követ, mivel nem hagyományos reformációtörténet-írást, hanem változatos módszertanokat ötvöző, multidiszciplináris komplex kutatást végzünk.

1. Az első tematikus irány a reformációtörténet-írás historiográfiájának kritikai értékelését végzi; áttekinti és megvizsgálja azokat a módszertanokat és elméleteket, amelyek a reformációtörténeti nagyelbeszélések artikulálását lehetővé tették az elmúlt évtizedekben, elsősorban a nemzetközi kutatásban.

2. A második tematikus irány a reformáció társadalom- és egyháztörténeti, illetve művelődéstörténeti folyamatainak a vizsgálatára koncentrál. A 300 évre kiterjesztett korszakkeretben (1500–1800) értékeli újra mindazt, amit a korszak társadalmáról és kultúrájáról tudni vélünk.

3. A harmadik tematikus irány azt a komplex (multi)mediális vizsgálatot célozza meg, amelyet a legújabb szakirodalom a vallásos írásbeliség kutatásaként (the study of religious literacy) definiál. Keressük arra is a választ, hogy a világi hívők kegyességgyakorlása milyen kéziratos íráskultúrát tett lehetővé, vagy hogy ezek a szövegek milyen módon terjedtek és sokszorozódtak. A 17–18. századi kéziratos nyilvánosság tanulmányozása, illetve az íráshasználati habitusok és praxisok ilyen szempontú vizsgálata a hosszú reformáció mediális jelentőségének a teljesebb megértését szolgálja.

Bővebben: Tóth Zsombor, Hosszú reformáció Magyarországon és Erdélyben I., ItK, 123 (2019), 719‒739.

2020.

 

2019.

 

2018.

Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). Proszopográfiai rész II. A zsolnai zsinattól (1610) a pozsonyi országgyűlésig (1681). II/1. Nyugat-Magyarország (a dunántúli, a bajmóci és a felső dunamelléki egyházkerület). Budapest: MEDit, 2018.

Guitman Barnabás, „A Sáros vármegyei reformáció protestáns emlékezetének rétegei”. In Száraz Orsolya, Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, szerk., A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16‒18. században. Loci Memoriae Hungaricae VII. 208‒216. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018.

Guitman Barnabás, „A bártfai iskola a humanizmus és a reformáció határán”. In Bajáki Rita, Báthory Orsolya, szerk., Lelkiség és oktatás a régi Magyarországon, 99‒111. Budapest: MTA‒PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018.